Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem działań biznesowych P.Z. Panepol Sp z o.o  przetwarza dane osobowe osób fizycznych – reprezentantów kontrahentów. W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), wskazuję informacje dotyczące Administratora danych osobowych:

 1. Dane Administratora Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest: PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE „PANEPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bukowska 18, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, NIP 781-00-20-794
Administrator Danych Osobowych nie powołał swojego przedstawiciela. 

2. Dane kontaktowe przedstawiciela Administratora Danych Osobowych
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujący sposób: 
poprzez e-mail: panepol@panepol.pl, 
telefonicznie: +48 61 814 38 22

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 

4. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej w zakresie usług z zakresu marketingu internetowego przez Administratora Danych Osobowych. 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 
Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych. W sytuacji, gdy reprezentant kontrahenta – osoba fizyczna została wskazana jako osoba kontaktowa dla realizacji umowy z Administratorem, wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie ich w celu wykonania umowy. 

6. Kategoria przetwarzanych danych osobowych
Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu. 

7. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe będą powierzane: podmiotom obsługującym serwery zewnętrzne, na których Administrator gromadzi dane osobowe oraz podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną Administratora. 

8. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych. 
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią. 
Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji działań gospodarczych Administratora – poszukiwania kontrahentów, którym będą świadczone usługi. 

10. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu. 
Dane osobowe reprezentantów kontrahentów będą przechowywane przez okres prowadzenia współpracy gospodarczej, a także po jej zakończeniu, gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że współpraca ta będzie wznowiona.

11. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych 
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona do żądania aby dane osobowe były przenoszone do innego administratora, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe. 

12. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej Administratorowi. 

13. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/ Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

14. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
W sytuacji, gdy Administrator żąda podania danych osobowych, ich podanie nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne dla potrzeb nawiązania i prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Administratorem a kontrahentem. 

15. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

16. Źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;
Dane osobowe pochodzą od osoby, której dotyczą. Jeśli dane osobowe nie pochodzą od osoby, której dotyczą, wówczas pozyskiwane są ze źródeł powszechnie dostępnych w Internecie (np. CEIDG, KRS itp.)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę P.Z. Panepol sp. z o.o. i oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej i marketingowej od firmy P.Z. Panepol sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

P.Z. Panepol Sp. z o.o.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Bukowska 18
62-081 Przeźmierowo
tel.: +48 61 814 38 22
tel.: +48 61 814 36 62
e-mail: panepol@panepol.pl
www.panepol.pl
Bądź na bieżaco z nowościami